צמד הגליל

שירותי החברה - מוניציפאלי

שירותים למועצות מקומיות ולעיריות

החברה נותנת למגזר המוניציפאלי מגוון שירותים חשבונאיים, כלכליים, פיננסיים, מנהליים וסטטוטוריים בפריסה ארצית.

 

 

הכנת דוחות כספיים של הרשות

דוחות חודשיים, רבעוניים, חצי שנתיים ושנתיים כולל ליווי הכנת הדו"ח השנתי המבוקר, בדיקתו ומתן הערות לגביו, דוחות אלה מוגשים בזמן אמת, ברמת דיוק גבוהה, והם ניתנים ומוגשים גם כדוחות מודפסים וגם באמצעים חזותיים, להצגה בפני ההנהלה והמועצה תוך ליווי והסברים, כולל הצעות לפתרון בעיות שמתעוררות. ליווי המבקר החיצוני מטעם משרד הפנים בשלבי הביקורת ועריכת הדו"ח הכספי המבוקר, נותן לרשות את הכלים להתמודד עם ליקויים שמתגלים בזמן הביקורת ומונע מצבים של הסתייגות ו/או הימנעות של רואה החשבון.

 

 

הכנת תקציבים רגילים לרשויות מקומיות

חברתנו מלווה את הרשות בכל תהליך הכנה של התקציב השנתי, החל משלב דיון מקדמי עם מנהלי מחלקות, עד לאישור במליאה ובמשרד הפנים. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון מרכזי של הרשות ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת, כמו כן התקציב משמש את הבסיס לפעולות הבקרה הפנימית והחיצונית, על כן בעת הכנת התקציב הרגיל של הרשות אנו מיחסים חשיבות רבה לסעיפי התקציב בהתאם למדיניות הרשות ולהנחיות שנקבעו ע”י משרד הפנים, ולאילוצים השונים שבהם שרויה הרשות כגון התאמת התקציב ליעדי תכנית ההבראה באם קיימת כזו.

 

 

הכנת תוכניות הבראה והתייעלות לרשויות

משלב זיהוי הבעיה התקציבית עובר לשלב בניית התוכנית, ועד לשלב אישורה במוסדות הרשות כולל דיונים ואישור במשרד הפנים וכולל ליוו הרשות בביצוע התוכנית בשלביה השונים, הכנת תזרימי מזומנים לביצועה וכן מתן דוחות מעקב וביצוע שוטפים. הכנת תוכנית הבראה ריאלית שמשקפת נאמנה את מצבה הכספי של הרשות ושמבטאת את מדיניות הנהלת הרשותהתקדמות בתכנית ההבראה הינם ערבות להצלחתה של התוכנית ולהבראת הרשות.

 

 

בדיקת מערך הנהלת החשבונות

החלטות רבות של הנהלת הרשות נשענות על התוצאות שמוצגות בדיווחים של מחלקת הנהלת החשבונות, על כן אי דיוק ו/או טעויות ברישומי ודיווחי מחלקת הנהלת החשבונות מטרפדות את החלטות הנהלת הרשות ומוליכות אתם שולל, על כן החברה בודקת לעומק מערך הנהלת החשבונות של רשויות ומזהה טעויות היסטוריות בבניית המערך, ועוזרת בכך לאיתור אי סדרים רישום ובדיווחי מחלקת הנהלת החשבונות של הרשות וזאת במטרה לאימות הגירעונות המוצגים בדו"חות הרשות ואת אופי שיוכן לתקופות הדיווח האמיתיות, סיוע בסגירת פערים, והשלמת פיגורים הן ברישום והן בדיווח, ולא אחת העמדנו את הרשות בפני גירעונות אשר כלל לא הוצגו בדוחותיה, הוכחנו גירעונות אלה, ולגביהן קיבלה הרשות מענקים לכיסוי גרעון, ובכך יצאה מצוקתה בצורה אמיתית.

 

 

ניהול מערכת הנהלת חשבונות

מתן שירותים חשבונאיים שונים לרשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב, איגודי ערים לשירותי כבאות, החל מתגבור וסיוע למערך הנהלת חשבונות ועד להפרטה מלאה מחלקת הנהלת חשבונות דרך קבלת שירותי החברה. מכלול השירותים מתחיל מרישום שוטף של מסמכי הנהלת החשבונות, ניהול תזרים מזומנים, ניהול ופיקוח על תקציב הרגיל והפיתוח, התאמות נקים, התאמת חשבונות ספקים, עריכת התאמות חודשית עם מערכת הגבייה, הכנת והגשת דוחות תקופתיים לרשויות המס ומשרדי הממשלה.

 

 

שירותי חשבות שכר

התמחות החברה ובקיאות הצוות המקצועי בדיני עבודה והסכמים הקיבוציים, אפשר לנו מתן שירותי חשבות שכר במומחיות ויעילות רבה לרשויות המקומיות ולתאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב, איגודי ערים לשרותי כבאות, כלול שירותי החשבות מתחיל מקליטת נתוני העובדים במערך השכר, עיבוד נותני העסקה, הפקת תלושי שכר, הכנת שלומי מס”ב, הכנה והגשת דיווחים לרשויות המס ומוסדות שכר, טיפול בתביעות העובדים מול המוסד הביטוח הלאומי, טיפול בסיום יחסי עובד מעביד, חישוב מענקי פרישה, חישוב מרכיבי פנסיה לעובדים הפורשים במסגרת פנסיה תקציבית, הכנה והגשת דוחות שנתיים לממונה על השכר. מתן שירות חשבות מאפשר לכלל לקוחתנו להיעזר במיטב חשבי השכר בכירים ורואי חשבון בעלי ניסיון וידע רחב בתחומי השכר במגזר הציבורי.

 

 

 שירותי חשבות וניהול תקציבי במערך החינוך

תקציב החינוך ברשויות המקומיות הינו עיקר התקציב הרגיל הן בתקבולים והן בתשלומים, והוא מבוסס על החלטות הממשלה ועל תקציב משרד החינוך והן על נתוני כח האדם המועסקים במחלקת החינוך ברשות והוא אמור לתת ענה לכל פעילויות הרשות בתחומי החינוך. הכנת תקציב החינוך של הרשות והתאמתו להנחיות משרדי הממשלה הינה משימה לא פשוטה בלשון המעטה. התמחות החברה וצוות המקצועי בבדיקת תקציבי החינוך, אפשר לה מתן שירותי חשבות מקיפים לכל מערך החינוך, הכולל הכנת התקציב השנתי לכל מוסדות החינוך, הכנת דוחות ואישורים לרמת שירות בבתי הספר, בדיקת תקן השעות וניצולו עפ”י המפתחות של משרד החינוך, בדיקת אכלוס גני ילדים והתקציבים המועברים בגינם, הכנת דוחות ביצוע תקופתיים לכספי החינוך, בדיקת התקציבים אשר מועברים לבתי ספר בניהול עצמי, בקרה מלאה על שכר עובדי ההוראה ועובדי מינהלה במוסדות החינוך.

 

 

 בדיקת תקציבי הרווחה ברשות

החברה נותנת שירותי לווי כלכלי ובדיקה לתקציב הרווחה ברשות, המתחיל בהכנת התקציב השנתי, בדיקה הדיווח החודשי של האגף / המחלקה לשירותים חברתיים ברשות מול דו”ח ההתחשבנות שמתקבל ממשרד הרווחה המהווה ריכוז של הדיווחים, בדיקת חוסר בקליטת דיווחים בגין פועלות ושכר, סיוע וטיפול בפערי תקצוב הנובעים מאי עדכון מערך הנתונים במשרד הרווחה, בקרה על הכנסות והוצאות משרותי הרווחה בהתאם לדו”ח המת”ס החודשי, בדיקת השתתפות המשרד בעלויות שכר והמשרות התקניות מול תשלומי השכר בפועל ע”י הרשות, הכנת דוחות ביצוע תקופתיים לשירות הרווחה, ניתוח דוחות תקצוב ברמה רב שנתית.

 

 

 טיפול במחיקת חובות מסים וארנונה

החברה מסייעת לרשות באבחון חובות מסופקים, רעים ואבודים, מכינה נוהלים לצורך מחיקת החובות האבודים, ובכך מייעלת את מערך הגבייה ומעמידה את חובות התושבים על ערכם הריאלי, ובכך נותנת למקבלי ההחלטות מסד נתונים מהימן לצורך התכנון הכספי והתקציבי.

 

 

 סקר נכסים ובדיקת חיובי הארנונה וההיטלים האחרים

החברה מלווה את הרשות משלב הכנת ההתקשרות עם סוקרי הנכסים, עד לשלב סיומו, במובן זה שהיא מסייעת לרשות ביישום תוצאות הסקרים, כולל השגות התושבים ועד לשלב עיבוד הנתונים במערכי הגביה.

 

 

 התאמת מערך הגביה להנהלת החשבונות של הרשות

שיטת הנהלת החשבונות שהונהגה עד עתה בשלטון המקומי )בסיס המזומן המתוקן (וההפרדה בין מערכות הנהלת החשבונות, הקופה והגביה, יוצרת אי התאמות, פרצות רבות ולהפרשים בין שלש המערכות. כשהחברה מבצעת התאמה בין המערכות נחשפים לא מעט ליקויים, ובדרך זו מתוקנים הליקויים, ומאות אלפי שקלים מוזרמים לקופת הרשות, ופרצות רבות נסתמות במערכי הגביה. החברה מומחית בזיהוי אי סדרים במערכי הגביה, כגון חיובים שגויים, מתן הנחות שלא כדין, ואף חושפת מעילות.

 

 

 בדיקת תביעות משפטיות

החברה התמחתה בבדיקת תביעות משפטיות כולל פסקי דין שניתנו נגד הרשות, היא בודקת נכונות התביעה, והקשר שלה לספרי הרשות, נותנת למקבלי ההחלטות נתונים לצורך הכנת כתבי טענות, בודקת פסקי דין ודרך רישומן בספרי הרשות, ובהמשך בודקת את התנהלות הזוכים בתיקי הוצאה לפועל, ותוך כדי כך מאתרת חיובים מיותרים, ומחזירה בדרך זו כספים, בודקת עיקולים שונים והחזרת תשלומים שנגבו ביתר ו/או שלא כדין. החברה סייעה לרשויות להחזיר לקופתן מיליוני שקלים אשר היו בבחינת עובדה מוגמרת ואבן שאין לה הופכין.

 

 

 דוחות מרוכזים לתביעות

החברה מכינה ריכוז תביעות משפטיות המתנהלות נגד רשויות מקומיות והצגת תמונה שקופה וברורה שמשקפת בצורה מהימנת את חובות הרשות.

 

 

 הסדרי נושים

החברה מכינה הצעות להסדרי נושים כפוי דרך הכנת בקשות להחלת סעיף 233 לפקודת החברות על הרשות המקומית. כמו כן מכינה לרשות הסדרי נושים וולונטאריים לרשויות מקומיות כולל תזרימי מזומנים למימוש הסדרים אלה.

 

 

 הכנת חוקי עזר ועדכונם

אחד התנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה 2899 מיום 06/01/2008 לקבלת מענק מותנה היה עדכון חוקי עזר ברשות. במסגרת זו החברה מציעה לכם שירותי הכנת תחשיבים להיטל סלילת כבישים, היטל סלילת מדרכות, היטל תיעול וניקוז ותחשיב לחישוב אגרת שילוט, במסגרת שירות זה החברה תבצע סקירה דוחות הרשות הכספיים במטרה לבדוק מרכיבים ייחודיים לחוקי העזר, תחשיבים קודמים לאותם חוקים, ותוכניות עתידיות של הרשות. תאסוף נתונים וחומר הנדסי הנוגע לכתבי כמויות בסלילת כבישים ובתעלות הניקוז, תנתח את המידע הנאסף ותעבד אותו תוך מתן הדגשים לתביעות משפטיות והיבטים נוספים. החברה תכין תחשיב כלכלי לחוקי העזר השונים באופן שיתאים למצבה היום, וכן לצפוי בעתיד, ותכין לרשות טיוטה ראשונה של תחשיביה, ותקיים ישיבות עם הנהלת הרשות לצורך קביעת מדיניות בקשר לגובה התחשיב ואופן חלוקתו בין הנישומים הקיימים והפוטנציאליים, ובעקבות ישיבות ודיונים אלה תכין טיוטה סופית, וזו תוגש למשרד הפנים, ותלווה את הרשות עד לשלב אישור חוקי העזר ופרסומם.

 

 

 ביקורת חיצונית

עובדי החברה עברו הכשרה מתאימה לעריכת ביקורת מטעם האגף לביקורת ברשויות המקומיות, וביצעו לא אחת ביקורות מטעם אותו אגף, ולהם האישורים וההסמכה המתאימה לביצוע עבודות ביקורת כרואי חשבון מבקרים, וזה נותן לעובדים את הכלים לביצוע משימותיהם בביקורת הגופים הקשורים ו/או הנתמכים על ידי הרשות בצורה יעילה וטובה.

 

 

 ייצוג עסקים ורשויות מקומיות בפני רשויות המדינה

לנציגי החברה ועובדיה הבכירים ישנם האישורים המתאימים לייצוג הרשות בפני רשויות המדינה השונות כולל משרדי ממשלה, רשויות המס ובכך מגייסת לרשויות סיוע ותקציבים, וחוסכת מהם חיובי מס מיותרים ובכך מגדילה הרשות את מכסת האמצעים למימון פעולותיה במתן שירותים לאזרחיה ו/או ליציאה מהירה ממצוקותיה הכספיות.

 

 

 שירותי ביקורת פנים / גזברות

צוות עובדי החברה כולל אנשי מקצוע שעבדו, וחלקם עובדים בתפקידים ניהוליים ברשויות מקומיות, בתחום ביקורת הפנים, החשבות והגזברות, על כן חברתנו מוכנה ומסוגלת לתת שירותים אלו לתקופות קצובות ו/או על בסיס תמשך כעבודה קבלנית.

 

 

 טיפול בחיוב אישי

החברה נותנת ייעוץ שוטף לנושאי משרה ברשויות ובתאגידים על מנת שלא יחול עליהם חיוב אישי, מגבה אותם בפני מבקרים המבצעים ביקורת משלימה לצורך הטלת חיוב אישי. ולאלה שהוטל עליהם חיוב אישי, החברה מגישה עבורם כתבי טענות, חוות דעת ומסמכים המוגשים לוועדה לחיוב אישי.

 

 

 

טלפון: 04-6730330 / 04-6730830 בולט כחול פקס: 04-6730388 בולט כחול כתובת: בועיינה-נוג'ידאת ת"ד 1505 מיקוד 16924

כל הזכויות שמורות לצמד הגליל בע"מ

zemed.galil@gmail.com בולט כחול www.zemed.co.il בולט כחול אודות הנגישות

 

הפעל נגישות

בניית אתרים